Περιοχή Έργου

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Πολυγύρου βρίσκεται στη θέση «Καστρί» που ανήκει διοικητικά στο Δήμο Πολυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ΧΥΤΑ είναι τα ακόλουθα:

  • Συνολική έκταση του γηπέδου: 90,277 στρέμματα

  • Επιφάνεια ενεργού ΧΥΤΑ: 26,9 στρέμματα

  • Εξυπηρετούμενος πληθυσμός: 13.867 κάτοικοι

  • Χωρητικότητα: 266.000m3

  • Δυναμικότητα της εγκατάστασης: 8,000 τόνοι ετησίως.

  • Χρονική διάρκεια λειτουργίας ΧΥΤΑ: 21 έτη

  • Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Δημόσια έκταση

 

Ο ΧΥΤΑ αναπτύσσεται σε δύο φάσεις (κύτταρα), Α' και B'. Δέχεται αστικά απορρίμματα και στα κατασκευαστικά του χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται: γεωλογικός φραγμός, συνθετική μεμβράνη, αγωγοί συλλογής στραγγισμάτων, φρεάτια συλλογής βιοαερίου, μονάδα βιολογικής επεξεργασίας στραγγισμάτων και ενεργητική άντληση βιοαερίου.