Περιγραφή & Στόχοι

Το Έργο στοχεύει στην κατασκευή μιας προσωρινής πιλοτική εφαρμογής, σε παραγωγική κλίμακα, προκειμένου να γίνει εξόρυξη απορριμμάτων από υφιστάμενα μέρη του ΧΥΤΑ, να διαχωριστούν τα χρήσιμα υλικά και να παραχθούν τα κατάλληλα προϊόντα (συμπυκνώματα), τόσο σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, τα οποία μπορούν μετέπειτα να τροφοδοτήσουν μια μεταλλουργική μονάδα.

 

Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει προ-επεξεργασία και γραμμή παραγωγής επεξεργασίας, καθώς και ένα στάδιο εμπλουτισμού για τα μη σιδηρούχα μέταλλα, εισάγοντας στοιχεία καινοτομίας από την μεταλλευτική βιομηχανία.

 

Ο βασικός στόχος είναι να μετατραπεί η Εξόρυξη Αποβλήτων (LFM) σε ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάκτηση:

- Υλικών, ιδίως μετάλλων

- Χώρου, που ισοδυναμεί με επιπλέον χωρητικότητα για τον ΧΥΤΑ και διάρκεια ζωής σε περιπτώσεις επέκτασης

- Εδάφους, το οποίο απορρίπτεται μαζί με τα απόβλητα και το οποίο είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος για τα τοπικά οικοσυστήματα, καθώς και την ίδια τη βιομηχανία υγειονομικής ταφής

- Ανακυκλώσιμων υλικών, όπως πλαστικό και χαρτί, τα οποία μπορεί είτε να ανακυκλώνονται μετά από επεξεργασία σε κατάλληλη εγκατάσταση ανακύκλωσης ή να καίγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης

- Γης, ιδίως στην περίπτωση των παλαιών χωματερών, που μπορεί να οδηγήσει σε ένα επιτυχές πρόγραμμα αποκατάστασης με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές συνθέσεις των αποβλήτων και καταστάσεις της χωματερής.

 

Εν τω μεταξύ, οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν την εξοικείωση του κοινού με το θέμα της επεξεργασίας των αποβλήτων μετά την εκσκαφή και τις δυνατότητες της διαδικασίας για την ανάκτηση μετάλλων (μειώνοντας έτσι την ανάγκη για παρεμβάσεις εξόρυξης) καθώς και την αποκατάσταση του χώρου, με αποτέλεσμα ένα καθαρότερο περιβάλλον και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

 

Οι προαναφερόμενοι στόχοι ανάκτησης υλικών ή/και ενέργειας είναι ευρέως γνωστοί σήμερα στη βιομηχανία επεξεργασίας αποβλήτων και προηγούνται της ταφής, αλλά δεν έχουν μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθεί σε σχέση με (α) ένα ευρύτερο πρόγραμμα επεξεργασίας αποβλήτων μετά την εκταφή και (β) εμπλουτισμό των υλικών για την ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων, χρησιμοποιώντας μεθόδους επεξεργασίας μεταλλευμάτων.

Πιλοτική εφαρμογή εξόρυξης αποβλήτων από ΧΥΤΑ για την ανάκτηση μετάλλων, υλικών, γης και ενέργειας.